Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Narrativa
L’ultima cavalcada de Cesar Borja

Titul: L’ultima cavalcada de Cesar Borja i uns atres relats
Autor: Antoni Atienza
Editorial: L’Oronella (Coleccio Rajolar nº 14)
Sinopsis:
Recull de quatre relats de narracio historica a on Antoni Atienza, envoltat d’epica i en una lliteraturisacio exquisita, nos narra en el relat que dona titul a l’obra, el sege de Viana, comandat pel polemic comandant valencià, mostrant sa faceta mes humana, el seu aillament, les injusticies de l’epoca i els odis i rezels que envoltaren a sa familia. En Les cendres de l’orgull, l’astucia d’Orissó, regul de l’Helice iberica, venç a les tropes d’Asdrubal; en El millor dels amics, en la taifa de Sevilla, el rei Motamid i el poeta dianenc Ibn Labbana patixen les pressions d’Alfons VI i la traïcio dels Almoravits que expulsaran al rei a l’Atlas magrebi, a on trobarà a Alà. Tanca el llibre la fantastica novela curta, Els lleons de la Mediterranea, que narra el combat naval entre les armades del Regne de Valencia i el del Marroc que tingue lloc en 1281, ofensiva én que Pere I de Valencia vullgue castigar les incursions dels pirates berberiscs en les costes valencianes.

Clams de Vida

Autor: 42 Autors
Editorial: AELLVA i L'Oronella
Sinopsis:
Publicacio dels Tallers de Prosa de l’Associacio d’Escritors en els ultims anys. El llibre oferix part de les tendencies en lliteratura valenciana i la seua aportacio per a la formacio de nous valors. Preten ser un esforç de renovacio en la prosa contemporanea valenciana.

Gavina Blava i uns atres contes

Autor: Josep Lluïs Garcia i Ferrada
Editorial: Del Senia al Segura
Sinopsis:
Tecer llibre de l’autor borrianenc Josep Lluïs Garcia Ferrada, en una imaginacio desbordant, tendre, ple d’humor melsut i casolà, conseguix aplegar a qui el llig introduint-lo gojosament en l’atractiu mon de les narracions fantastiques.
Recull de contes fantastics, desobordants d’imaginacio, que tenen com a nexe comu a les gavines blaves.
Relacio de contes:
La familia que es va tornar monument de marbre, Tres savis per a un desencatament: el de la familia que es va tornar monument de marbre, Gracies a que varen marrar el japonesos, Yo l’exorciste, La tragica odisea de Rolando Morgan, l’home granota i Gavina Blava

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

Llegendes Valencianes

Autor: Amelia Comba i Comba
Editorial: Lo Rat Penat
Sinopsis:
Recull de llegendes i contes populars valencians ben antics:

  • La Torre del Micalet
  • El Dimoni del Socors
  • El Drago del Riu
  • La Serp Sancha
  • La Llegenda de Montolivet
  • El Lleo dels Blanquers
  • El Sant Crist del Rescat
  • El Jagant Ofer (Sant Cristofol)
  • La Penitentissima Agnes de Moncada
  • La Mare de Deu del Puig
Els Dialecs. Eixercicis de llengua llatina

Autor: Joan Lluïs Vives.Comentaris i traduccio: Antoni Romero i Torres.
Editorial: Del Senia al Segura
Sinopsis:
Esta obra està dividida en dos parts. En la primera es fa un comentari de l´obra, aixina com un resum de la vida de Joan Lluïs Vives. Ya en Els Dialecs (llibre escrit per a donar classes de llati), l´autor dona tota una lliço, no a soles de llati sino tambe de pedagogia. Resaltar el capitul vint dedicat al princep infant Felip. Hui en dia es pot aprofitar este llibre per a estudiar la forma de viure i pensar d´aquella epoca.

S'ha de recalcar que el comentariste i traductor era fill de Manises.

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

Tres comedies curtes.

Titul: Tres comedies curtes. La Forfarina, L'erotissima Donya Ines i La Plaça de Canovas
Autor: Joan Alfons Gil i Albors.
Editorial: L’Oronella (Biblioteca teatral nº2)
Sinopsis:
Esta obra està dividida en tres obres teatrals d´un acte totes elles, precedides del corresponent comentari critic i de l´acollida que li donà la prensa en la seua estrena

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)